Jakość powłoki Gwarantowana

„Multichem” Sp. z o.o. z siedzibą w Luboniu, ul. Przemysłowa 2, 62-032 Luboń, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000104551, nr NIP 7791548062, o kapitale zakładowym w kwocie 268.000 złotych, udziela konsumentom w rozumieniu art. 22[1] kodeksu cywilnego, gwarancji na zakupiony produkt w okresie 10 lat od daty jego zakupu.

Gwarant zapewnia o jakości produktu w okresie obowiązywania gwarancji, rozumianej jako uzyskanie na skutek jego zastosowania powłoki lakierniczej o parametrach zgodnych z Polskimi Normami, wyłącznie pod warunkiem prawidłowego przechowywania produktu, zastosowania go zgodnie z przeznaczeniem, instrukcją obsługi oraz zachowaniem określonego niżej procesu technologicznego. W przypadku gdy mimo dochowania wszelkich warunków gwarancji użycie produktu będzie skutkowało uzyskaniem wadliwej powłoki lakierniczej gwarant zobowiązuje się do nieodpłatnego naprawienia powłoki w niezbędnym zakresie, w terminie 14 dni od daty dostarczenia lakierowanego przedmiotu na koszt Gwaranta do punktu serwisowego wskazanego przez Gwaranta.

Naprawy dokonuje punkt serwisowy wskazany przez Gwaranta.

Okres gwarancyjny zostanie przedłużony o czas, w jakim klient nie mógł korzystać z lakierowanego przedmiotu z powodu naprawiania jego powłoki lakierniczej. W przypadku wystąpienia wad należy zwrócić się do punktu sprzedaży lub bezpośrednio do Gwaranta z lakierowanym przedmiotem, którego powłoka lakiernicza jest wadliwa oraz dowodem zakupu produktów objętych niniejszą gwarancją, w terminie 14 od dnia wykrycia wady. Klient składając reklamację na podstawie niniejszej gwarancji powinien podać swoje dane – tj. adres, ewentualnie adres e-mail oraz numer telefonu, co umożliwi Gwarantowi pozostawanie w kontakcie z Klientem i informowanie go o przebiegu sprawy. W ramach realizacji uprawnień wynikających z niniejszej gwarancji zostanie wykonana naprawa powłoki lakierniczej przywracająca jej oczekiwane właściwości. Gwarant nie ma obowiązku dostarczenia Kupującemu wyrobu zamiennego na czas wykonywania obowiązków gwarancyjnych. Fakt i datę wykonania naprawy gwarancyjnej Serwis poświadcza na formularzu rozpatrzenia reklamacji.

Gwarancja obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zapewnia serwis tylko na produkty zakupione w RP. Dowód zakupu produktu objętego niniejszą gwarancją, stanowi podstawę do realizacji uprawnień gwarancyjnych. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego, wynikających z niezgodności towaru z umową, o których mowa w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej. Zaleca się by przedmiot, którego powłoka lakiernicza ma być naprawiona w ramach gwarancji, został dostarczony do Gwaranta, po mailowym uzgodnieniu z Gwarantem. Gwarant poinformuje zgłaszającego o dacie odbioru przedmiotu o naprawionej powłoce lakierniczej telefonicznie lub mailowo. Naprawiony przedmiot powinien być odebrany przez Klienta bez zbędnej zwłoki.

GWARANCJA NIE OBEJMUJE:

 • uszkodzeń powłoki lakierniczej powstałych w wyniku jej niewłaściwej konserwacji, zastosowania nieodpowiednich środków chemicznych lub długotrwałego (niezgodnego z instrukcją obsługi) wystawienia na działanie ekstremalnych warunków atmosferycznych;
 • uszkodzeń powłoki lakierniczej powstałych w wyniku nieprawidłowego przechowywania produktów, użycia produktów niezgodnego z instrukcją obsługi, przeznaczeniem lub procesem technologicznym;
 • przypadków, gdy naprawy, zmiany lub uzupełnienia powłoki lakierniczej były dokonywane przez nieuprawnione osoby trzecie.

Uwaga!
Przed rozpoczęciem użytkowania należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi.

Uwaga!
Gwarancją są objęte wyłącznie elementy lakierowane zgodnie z poniżej opisaną technologią PROFIX - przy użyciu wyłącznie produktów marki PROFIX

WARUNKI PROCESU TECHNOLOGICZNEGO DLA PRODUKTÓW OBJĘTYCH GWARANCJĄ

Dla elementów nowych:

 • oczyszczenie powierzchni i usunięcie powłok transportowych, przy użyciu zmywacza silikonowego PROFIX CP015;
 • nałożenie podkładu gruntującego odpowiedniego dla danego rodzaju powierzchni: PROFIX CP590 lub PROFIX CP395;
 • nałożenie podkładu wypełniającego: PROFIX CP388 lub PROFIX CP345;
 • obróbka powierzchni w metodzie tradycyjnej „na sucho” lub „mokro na mokro”;
 • nałożenie warstw wierzchnich lakierów PROFIX CP88 Premium lub PROFIX CP99 Premium z wybranym lakierem bezbarwnym systemu PROFIX.

Dla elementów lakierowanych:

 • oczyszczenie powierzchni, przy użyciu zmywacza silikonowego PROFIX CP015;
 • przygotowanie przyczepności dla warstw wierzchnich;
 • nałożenie warstw wierzchnich lakierów PROFIX CP88 Premium lub PROFIX CP99 Premium z wybranym lakierem bezbarwnym systemu PROFIX.

Dla elementów uszkodzonych:

 • oczyszczenie powierzchni, zastosowanie zmywacza silikonowego PROFIX CP015;
 • nałożenie podkładu gruntującego PROFIX CP395 i wysuszenie;
 • matowanie i nadanie powierzchni właściwego kształtu, przy zastosowaniu szpachlówki systemu PROFIX;
 • zabezpieczenie powierzchni podkładem gruntującym PROFIX CP395 i nałożenie wybranego podkładu wypełniającego: CP388 PROFIX lub CP345 PROFIX;
 • obróbka powierzchni;
 • nałożenie warstw wierzchnich lakierów PROFIX CP88 Premium lub PROFIX CP99 Premium z wybranym lakierem bezbarwnym systemu PROFIX.